Third-party Lab Tested Certificates of Analysis

Kush Flower COAs

Kush Bites CoAs

White Diamonds COAs

Delta8 Cartridge COAs

Kush Square COAs

Limited Edition Disposable COAs

Kush Diamond Dabs COAs

Kush Pen COAs

Kush Kolectiv Pre-Roll COAs

Kush Rope COAs

One to One CBD + Delta-9 Gummies COAs

 

Delta-8+Delta-9-THC Ropes COAs